भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
प्रादेशीक कार्यालये
1. वरिष्ठ उप-संचालकांचे कार्यालय,
भूविज्ञान आणी खनिकर्म संचालनालय,
खनिज भवन, सीमेंट रोड,
शिवाजी नगर,
नागपुर
फोन नं +91-712-2228788
   
2. वरिष्ठ उप-संचालकांचे कार्यालय ,
भूविज्ञान आणी खनिकर्म संचालनालय,
रामअवतार भवन, सिविल लाइंस,
रामनगर,
चंद्रपुर.
फोन +91-7172-252635
   
3. उप-संचालकांचे कार्यालय ,
भूविज्ञान आणी खनिकर्म संचालनालय,
केन्द्रीय प्रशासकीय भवन,
2 मजला, फजल पुरा,

औरंगाबाद.
फोन नं +91-240-2334606
   
4

 

उप-संचालकांचे कार्यालय ,
भूविज्ञान आणी खनिकर्म संचालनालय,
उद्योग भवन, नागलपार्क
,
कोल्हापुर.
फोन +91-231-265215